Avís legal

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d'Espanya, us informem que aquesta pàgina web és propietat de Viatges Estiber S.A., d'ara endavant Estiber, amb domicili a c/Casanova 101, 08011 Barcelona, amb C.I.F. nº A-58220468 i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb els següents dades: Llibre 6875 secció 2ª, Folio 50, Tom 7610, Full 87731, Inscripció nº1.Per a qualsevol consulta o proposta, poseu-vos en contacte amb nosaltres a l'e-mail info@estiber.com o al telèfon 93 454 83 08.

Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

L'accés a la nostra pàgina web per part de l'USUARI és gratuït i està condicionat a la previa lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents en el moment de l'accés, que us preguem que llegiu detingudament. L'USUARI, en el moment d'utilitzar el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i es sotmet expressament a les condicions generals d'ús del mateix. Si l'usuari no estigués d'acord amb les presents condicions d'ús, s'abstindrà d'utilitzar aquest portal i operar mitjançant el mateix.UAL

Todos los contenidos, textos, imágenes, y códigos fuente son propiedad de Estiber o de terceros a los que se han adquirido sus derechos de explotación, y están protegidos por los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.

B.PROPIETAT INTL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat d'Estiber o de tercers als quals s'han adquirit els seus drets d'explotació i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L'usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa d'Estiber i/o el titular dels drets per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertanyent al seu titular.

L'establiment d'enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre el mateix, i s'autoritza exclusivament a permetre l'accés al nostre lloc web, quedant prohibida en altres pàgines la reproducció total o parcial de les imatges i continguts del nostre portal. A més, el simple fet d'establir un enllaç al nostre lloc web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci d'Estiber.
 
Està absolutament prohibit la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal..

B.CONDICIONS D´ACCÉS

L'accés al nostre portal web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre. No obstant això, Estiber es reserva el dret d'oferir serveis que requereixin el registre prèvia de l'usuari. En tot cas, aquests serveis quedaran degudament identificats a la web, amb fàcils indicacions per al seu registre.

L'usuari ha d'accedir al nostre portal web conforme a la bona fe, les normes d'ordre públic i les presents Condicions Generals d'ús. L'accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L'usuari té expressament prohibit l'ús i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web, mitjançant procediments diferents als estipulats a les presents condicions d'ús, i en el seu cas, a les condicions particulars que regulin l'adquisició de determinats serveis.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web als quals es pugui accedir mitjançant els enllaços que la nostra pàgina web posa a la seva disposició, us comuniquem que Estiber queda exempta de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar-se per la utilització d'aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l'usuari.

Estiber es reserva el dret d'exercir les accions legals pertinents contra aquells USUARIS que vulnerin les presents condicions generals d'ús, acceptant l'USUARI que la no iniciació d'aquestes accions no constitueix una renúncia formal a les mateixes, mantenint-se aquestes vigents fins als terminis de prescripció de les infraccions.

C. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALSS

Política de Confencialitat i Protecció de Dades

 
VIATGES ESTIBER, S.A. (d'ara endavant, l'Agència de Viatges) està compromesa amb la deguda diligència i el compliment de la normativa de Protecció de Dades.
A continuació, s'exposa la informació detallada sobre la política de confidencialitat i Protecció de Dades de caràcter personal, en compliment del que disposa l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD) i l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD GDD).
 
Dades del Responsable del Tractament i de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):
 
Adreça / C.P.: C/ Casanova nº 101, 08011, Barcelona
 
Telèfon: 93 454 83 08
 
Web: www.estiber.com
 
Correu electrònic: info@estiber.com
 
 
Dades de contacte del DPD: dpdexterno@bonetconsulting.com
 
 
Canal de Protecció de Dades: www.corporate-line.com/cnormativo-grupo-estiber

Finalitats del tractament

L'Agència de Viatges processarà les dades de caràcter personal que les persones interessades ens facilitin a través d'aquesta pàgina web i/o per qualsevol altre mitjà, amb les següents finalitats:

> Gestionar la seva atenció, visita i reunió a les nostres instal·lacions.

> Gestionar qualsevol tipus de petició, suggeriment i/o sol·licitud d'informació sobre els nostres serveis i paquets turístics que ens formin els usuaris per qualsevol mitjà.

> Venda i organització de Viatges i Paquets turístics que inclou les següents activitats:

  • Reserva, allotjament, transport i altres serveis accessoris.
  • Gestió del pagament dels serveis i realització de reemborsaments.
  • Gestió de reclamacions i incidències relatives als serveis contractats.

> Categoria de dades tractades: l'Agència de Viatges podrà tractar de forma incidental determinades dades de salut i informació sobre intoleràncies alimentàries amb la finalitat de prestar correctament els serveis de venda i organització del viatge contractat.

> Comunicacions informatives i comercials: tractament de les seves dades amb la finalitat d'informar-lo sobre activitats, articles d'interès i informació general relacionats amb la nostra activitat, promocions i serveis/productes relacionats amb el sector turístic.

> Atenció i seguiment del client per millorar els nostres productes i serveis i augmentar el seu grau de satisfacció i experiència com a client, materialitzar fins administratius propis de l'Entitat, garantir la seguretat de la xarxa i de la informació titularitat de l'Agència de Viatges, complir amb les nostres obligacions legals i amb tots els requisits aduaners i d'immigració aplicables en relació amb el seu viatge, etc.

> Garantir la seguretat de les oficines, instal·lacions i persones a través de controls d'accés, sistemes de videovigilància i altres sistemes de control/identificació d'accés.

> Gestionar la relació amb els nostres Proveïdors / Col·laboradors per a la gestió i realització dels serveis/productes contractats per l'Agència de Viatges.

> Gestionar dades aportades pels candidats a un lloc de treball a través del Currículum Vitae (CV) amb la finalitat de procés de selecció i reclutament.

 

> Cumplir amb les disposicions legals que s'apliquen a l'Entitat i a les seves activitats en matèria sanitària i de prevenció de riscos laborals.

> Gestionar i controlar el funcionament dels mecanismes, polítiques i protocols interns establerts per l'Agència de Viatges amb finalitats de compliment normatiu i de gestió dels canals de denúncies a aquest efecte.

> Tots aquells tractaments que ens resultin d'aplicació per al degut compliment de les normatives i requeriments oficials/sectorials als quals estigui subjecta la nostra activitat.
Per al bon fi i desenvolupament de l'atenció i gestió de les finalitats abans esmentades, el tractament de les seves dades per als fins que corresponguin dels anteriorment esmentats es durà a terme sota el més estricte compliment de la normativa de Protecció de Dades i la Política que li estem detallant. En qualsevol moment podrà exercir els seus drets (veure apartat específic).

Criteris de conservació de les dades

> Gestió de serveis/paquets turístics contractats amb l'Agència de Viatges: les dades de caràcter personal aportades en els contractes, ofertes i/o proposta de serveis, així com les de la resta de persones amb la seva intervenció sigui necessària, es conservaran durant el temps que estiguin vigents els serveis contractats. En finalitzar la prestació del/s servei/s contractat/s, les dades de caràcter personal es conservaran en els supòsits que es puguin derivar responsabilitats amb aquesta Agència i/o en compliment d'altres marcs normatius que ens siguin d'aplicació o d'una norma amb rang de llei que exigisca la conservació d'aquestes. Les dades de caràcter personal es mantindran de manera que permetin la identificació i l'exercici dels Drets dels afectats i, sota les mesures tècniques, jurídiques i organitzatives que resultin necessàries per garantir la confidencialitat i integritat d'aquestes.

> Gestió del Currículum Vitae: l'Agència de Viatges, com a norma general, conserva el seu Currículum Vitae pel termini màxim d'un any. Conclòs aquest termini, es procedirà automàticament a la seva destrucció, en compliment del principi de qualitat de la dada.
 
> Gestió de Contractes de Treball: les dades de caràcter personal es conservaran, en tot cas, durant el temps que estigui vigent la relació laboral i, a la finalització de la mateixa, en els supòsits que es puguin derivar responsabilitats entre les parts i quan ho requereixi una norma amb rang de llei.
 
> Altres: la resta de les dades i informació aportada per l'interessat per qualsevol mitjà, es conservaran durant el temps que sigui necessari per complir la finalitat per a la qual van ser recollides.
 

Legitimació

> La base legal que habilita l'Agència de Viatges per poder tractar les dades de caràcter personal dels usuaris, clients i clients potencials és:
 
>El consentiment de les persones interessades per a la tramitació i gestió de qualsevol sol·licitud d'informació o consulta sobre els nostres serveis i productes relacionats amb el sector turístic.
 
> El consentiment prestat pels candidats a lloc de treball amb finalitats de selecció i reclutament.
 
> El marc de prestació i/o contractació de serveis/productes amb l'Agència de Viatges.
 
> El interès legítim per remetre-li comunicacions informatives, comercials i/o ofertes promocionals relacionades amb l'activitat de l'Agència de Viatges i els serveis/productes contractats a través de correu electrònic o qualsevol altre mitjà.
 
> El compliment d'obligacions legals i els procediments interns de compliment normatiu.
 
> El interès legítim per garantir la seguretat de les oficines, instal·lacions i persones.
 
 

Destinataris

L'Agència de Viatges podrà comunicar les seves dades de caràcter personal a altres Entitats del sector turístic involucrades en els casos que sigui estrictament necessari per a la correcta gestió i organització dels serveis turístics contractats per l'usuari. Les Entitats a les quals l'Agència de Viatges podrà comunicar les seves dades de caràcter personal són les següents:
 
 

ENTITATS

FINALITATS

Companyies Asseguradores

Formalització de pòlisses d'assegurances de viatges per a la cobertura dels riscos derivats del viatge.

Agències col·laboradores nacionals i estrangeres

Gestió i organització de viatges i paquets turístics

Companyies Aèries i de Transport

Reserva, adquisició y venta de bitllets

Establiments hotelers

Reserves de l'allotjament

Procedència

Les dades de caràcter personal s'obtenen directament de les persones interessades i dels nostres col·laboradors. Les categories de dades de caràcter personal que ens proporcionen són:

> Dades d'identificació.
> Adreces postals o electròniques.
> Dades bancàries.
> Dades facilitades i/o consentides pels propis interessats relacionades i necessàries per a la gestió i realització del servei/producte sol·licitat.

Drets

Dret d'Accés, Rectificació i Supressió: les persones interessades tenen dret a obtenir confirmació de si a l'Entitat estem tractant dades personals que les concerneixin o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

Dret a la Limitació i Oposició: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en què cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i, per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. L'Entitat deixarà de tractar les dades en aquest supòsit, llevat que hi hagi motius legítims imperiosos, o per a l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Dret a revocar el consentiment prestat: els interessats tenen dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, llevat en cas de tractaments de dades personals previstos en la normativa de Protecció de Dades o necessaris per a la prestació del servei contractat, que no requereixen d'aquest consentiment. No obstant això, aquesta retirada no té efectes retroactius, per la qual cosa no afectarà a la licitud del tractament basat en un consentiment atorgat prèviament.
 
Aquests drets podran ser exercits en el nostre Canal (veure apartat específic).
 
Mesures de Seguretat i Control
 
General
 
En compliment de la normativa de protecció de dades, l'Agència de Viatges tractarà les dades de caràcter personal aplicant les mesures tècniques, jurídiques, organitzatives i de seguretat adequades, amb l'objectiu de garantir la confidencialitat i integritat de la informació que gestiona d'acord amb el que estableix la normativa vigent.
 
Agraïm que posi en coneixement del Delegat de Protecció de Dades mitjançant les dades de contacte/Canal establertes en la present Política de Privacitat, qualsevol risc de seguretat del qual tingui indicis o coneixement, que pugui arribar a comprometre la integritat i confidencialitat de les dades de caràcter personal i/o d'informació confidencial, a fi de poder adoptar les mesures necessàries per evitar-ne el tractament no autoritzat, pèrdua, destrucció o dany accidental.
 
Ciberseguretat
 
Com concepte específic i complementari al que s'ha exposat anteriorment, l'Agència de Viatges aplica mesures de ciberseguretat per prevenir i gestionar els possibles atacs i frau per part de ciberdelinqüents que atempten contra la privadesa i protecció de les dades que la nostra Agència tracta i accedeix en l'àmbit de les seves activitats i operacions.
 
En aquest sentit, volem alertar que davant de possibles situacions de risc per comunicacions el contingut i/o format de les quals generin dubtes d'autenticitat, recomanem ometre les mateixes i contactar amb el Delegat de Protecció de Dades a través de les dades de contacte indicades en la present Política de Privadesa.
 
A més a més, qualsevol sol·licitud que rebi amb origen de la nostra Agència sobre canvis de formes de pagament, sol·licitud de dades o persones de contacte o d'informació confidencial (no pública), dades bancàries i/o de targetes de crèdit i/o altres dades oficials, no ha de ser atesa sense la confirmació directa de la nostra Agència per altres mitjans alternatius. Agraïm i necessitem de la seva col·laboració amb la comunicació i denúncia de qualsevol notificació en relació amb aquest tipus de sol·licituds i altres possibles situacions de risc de ciberatacs en les quals pugui ser utilitzada la nostra Agència, així com per qualsevol possible risc de seguretat que puguin tenir coneixement.

Canal

L'Agència de Viatges ha implementat un Canal, contemplant el més alt compromís, rigor i professionalitat en matèria de seguretat, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes.
 
El Canal, que inclou l'ús en l'àmbit de Protecció de Dades, s'ha instrumentat a través d'una plataforma web, desenvolupada i gestionada per un expert extern independent, per aportar-los i garantir-los els nostres compromisos anteriors.
 
A través del Canal, podrà comunicar i tramitar l'exercici dels seus Drets (veure apartat anterior) i comunicar qualsevol indicio o coneixement que tingui de possibles violacions (brexes) de seguretat, ciberatacs i/o de possibles incompliments o irregularitats sobre la normativa de Protecció de Dades i la present Política de l'Agència de Viatges.
 
Les dades d'accés al Canal es detallen a l'inici de la present Política.
 
 
Autoritat de control
 
En cas de divergències amb l'Entitat pel que fa al tractament de les seves dades, té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control de Protecció de Dades corresponent. A Espanya, aquesta Autoritat és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).
 
 
Atenció i soport
 
Les persones interessades podran comunicar-nos qualsevol dubte sobre el tractament de les seves dades de caràcter personal o interpretació de la nostra Política, posant-se en contacte amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) a l'adreça indicada a l'inici de la present Política.
 

D. RESPONSABILTATS

En posar a disposició de l'usuari aquesta pàgina web, volem oferir-li tota una sèrie de continguts i serveis de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d'alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l'usuari.

L'USUARI té prohibit qualsevol tipus d'acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o la instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d'Ús de la nostra pàgina web, pot posar-se en contacte amb nosaltres als dades indicades anteriorment o amb els nostres assessors BONET consulting: www.bonetconsulting.com/servicioslssi.html

L'Agència de Viatges disposa de la garantia per insolvència establerta per als viatges combinats a l'Art. 252.10 de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya formalitzada a través de la pòlissa de caució número 62709521 amb la companyia asseguradora AXA Seguros Generales Societat Anònima d'Assegurances i Reassegurances (C/. Monseñor Palmer, 1 07014 Palma de Mallorca) que cobreix, en cas d'insolvència de l'Agència de Viatges, el reemborsament efectiu dels pagaments efectuats pels viatgers contractants d'un viatge combinat que haguessin hagut de realitzar en la mesura que no s'haguessin realitzat els serveis corresponents fins a la finalització del viatge contractat i, si el transport estigués inclòs en el viatge combinat contractat, dels despeses de repatriació i dels despeses d'allotjament previ a la mateixa.

Procediment en Cas de Sol·licitud de Prestació: La sol·licitud de Prestació haurà de realitzar-se sempre mitjançant el telèfon d'AXA: Prestació en destinació i Reem.